Από:

Έως:

Αντικείμενο:

2012

2015

Σύμβουλος Πληροφορικής σε έρευνα επί του συντονισμού των μεταμοσχεύσεων και του virtual benching σε ερευνητικά πρωτόκολλα περί των μεταμοσχεύσεων.

2012

2015

Σύμβουλος Πληροφορικής και τεχνική υποστήριξη στην παραγωγή dvd παρουσίασης, σε ερευνητικό πρωτόκολλο σχετικό με την εφαρμογή της τηλεϊατρικής στην πρόληψη των ακρωτηριασμών στην Ελλάδα.

Ιανουάριο 2009

Σήμερα

Σχεδιασμός και αναπροσαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Αρεταίειου νοσοκομείου. Μελέτη αναγκών, σύνταξη προδιαγραφών, σχεδιασμός του έργου.

Σεπτέμβριο 1999

Ιούλιο 2000

Τεχνικός υπεύθυνος και Διαχειριστής, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού προσωπικής και ομαδικής τηλεδιάσκεψης. Εφαρμογές σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης.

Ιούλιο 1998

Μάρτιο 1999

Μελέτη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΘΕΛ ΑΕ, της αρχιτεκτονικής και των εφαρμογών του. Συνολική καταγραφή των λειτουργιών της Εταιρείας και της υπάρχουσας μηχανογράφησής της και πρόταση εκσυγχρόνησης και επέκτασης της μηχανογράφησης, σε όλες τις λειτουργίες της Εταιρείας.

Σεπτέμβριο 1998

Νοέμβριο 1998

Προμελέτη και σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού και Επικοινωνιακού Συστήματος (ΟΠΕΣ) του Υπουργείου Αιγαίου. Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του ΟΠΕΣ, της γεωγραφικής διασποράς του, των εφαρμογών που θα τρέχουν σε αυτό και της απαραίτητης υποδομής για την υλοποίησή του.

Νοέμβριο 1994

Ιούλιο 1996

Έρευνα επάνω στην Κουλτούρα Επαναχρησιμοποίησης για τους Μηχανικούς Λογισμικού και την αυτοματοποίηση των ενεργειών της. Παρουσιάστηκε στο ECBS ’96 Symposium and Workshop, IEEE, Friedrichshafen, Γερμανία, το Μάρτιο 1996.

Οκτώβριο 1992

Φεβρουάριο 1994

Σχεδίαση πυρήνα υπερλεξικού δεδομένων, προσανατολισμένο στην Επαναχρησιμοποίηση, κατάλληλο για αυτόνομη χρήση ή ενσωμάτωση σε εργαλεία CASE, στα πλαίσια του έργου ΠΑΒΕ 10690Β. Παρουσιάστηκε στο 4ο πανελλήνιο συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Ρίο Πάτρας, το Δεκέμβριο 1993.

Κύλιση στην Αρχή